اصول صحیح دارو دهی به بیماران.

✅ اصول صحیح دارو دهی به بیماران.
?? هشت Rights شامل :
۱_ بیمار صحیح
 ۲_ داروی صحیح
۳_ راه مصرف صحیح
۴_ زمان صحیح
 ۵ _ دوز مصرف صحیح
۶_ ثبت صحیح
 ۷_ تجویز صحیح
 ۸_ پاسخ مناسب به دارو .
رعایت هفت مورد اول الزامی میباشد .


/ 0 نظر / 202 بازدید