داروهای گوارشی-Gastrointestinal Drugs

داروهای گوارشی-Gastrointestinal     Drugs   

[ اشکال دارویی ] ( اسم تجاری ) اسم ژنریک

1 – آنتی اسید Drugs Antacid 

1 – [ Almgs ( Digel – Magel ) [ Syr susp – Tab Chew 

2 – [ Almg ( Maalox ) [ Syr Susp – Tab Chew

3 – [ Magnesium Hydroxid ( MOM ) [ Sur Susp

4 – [ Aluminum Hydroxid (Aluminum – Gel ) [ Syr Susp – Tab Chew

 2 -  مهار کننده گیرنده هیستامین Drugs H2 Blocker

1 – [ Cimetidine ( Tagamet ) [ Tab 200mg – Amp200mg

2 – [ Ronitidine ( Zantac ) [ Tab 150mg – Amp 50mg – Syr 75”150” 200mg  

3 – [ Fomotidine ( Pepsid ) [ Tab 20”40 mg

3- مهار کننده پمپ پروتونDrugs Proton pump inhibitor   

1 – [ Omeprazole ( Losec ) [ Cap 20mg

2 – [ Pantoprazole ( Pantazol ) [ Tab E.C 20”40mg – Vial 40mg

3 – [ Lansoprazole ( Zoton ) [ Cap 15 “ 30 mg

4 – [ Sucralfate [ Tab 500mg

 4 – داروهای یبوست (ملین و مسهل )  Drugs Constipation

1 – Powder Psyllium Musylium

2 – ( Milk of magnesium ( MOM

3 – Tab C – Lox

4 – Supp Glycerin

5 – Powder Sorbitol

6 – [ Bisacodyl ( Dulcolax ) [ Tab 5mg – Susp 5 “10 mg

7 – Syr Lactolose

8 – caster oil

9 – Liquid Paraffin

 5 – داروهای کنترل اسهال Drugs Diarrhea

1 – Powder O.R.S

2 – [ Diphenoxylate ( Lomotil ) [Diphenoxylate + Atropine

3 – [ Lopramide ( Lomodium – Apo lopramide ) [ Tab 2mg

6 – داروهای ضد تهوع و استفراغ Drugs Anti-nausea and vomiting 

1 – [ Metoclopramide ( Plasil ) [ Tab 10mg – Amp 10mg – Drop 4 mg/ml

2 – [ dimenhidrinat ( Dramamine ) [ Tab 50 mg

3 – [ Cinnarizine ( Cinageron ) [ Tab 25” 75 mg

4 – [ Betahistine ( Vertilax – Betaserc ) [ Tab 8mg

5 – [ Promethazine ( Phenergan ) [ Syr 5 mg/ml – Amp 50mg – Tab 25mg

6 – [ Vit B6 [ Tab 40mg – Amp 100” 300 mg

7 –[ Ondansetron [ Tab 4 mg – Amp 2 mg 

8 – [ Granisetron ( Kytril ) [ Tab 1 mg – Amp 1 mg 

7 – داروهای ضد اسپاسم گوارشی (آنتی موسکارینی ها ) Drugs Gastrointestinal antispasmodic 

1 – [ Hyoscine ( Buscopan ) [ Tab 10mg – Amp 20mg – Supp 7.5 “ 10

2 – [ Dicyclomine [ Tab 10mg – Amp 20mg – Elixir 10mg/5ml

3 – [ Clidinium – c ( Librax ) [ Clidinium + Chlordiazepoxide

4 – [ Belladonna – pb [ Tab – Elixir 

8 – داروهای مورد استفاده در بیماریهای التهابی روده ( کولیت اولسراتیو و کرون )

1 – [ Sulfasalazine [ Tab E.C  500mg

2 – [ Mesasalazine ( Asacol – Pentasa ) [ Tab E.C 250 “ 500 mg

3 – [ Metronidazole [Tab250mg – Vag tab500mg – Vag supp500 mg – Amp500 mg – Top gel

4 – [ % Ciprofloxacin [ Tab 250 “ 500 mg – Drop – Vial 0/2

 9 – داروهای متفرقه در بیماریهای گوارشی  Drugs Other gastrointestinal

1 – [ Dimethicone [ Tab Chew 40mg – Drop

2 – [ Cisapride ( propulsid ) [ Tab 10mg – Syr 1 mg/ml

3 – [ Bismuth ( De – nol ) [ Tab 102mg

4 – [ Pancreatin [ Tab E.C

5 – [ Digestive [ Tab E.c

6 - [ Anti Hemorrhoid [ Oint – Supp

/ 0 نظر / 61 بازدید