تست ANA

ANA
A.N.A.این آنتی بادی پروتئینی است  که بر ضد مواد داخل هسته سلولها ایجادمی شود .این آزمایش بیشتر در بیماریهای خود ایمنی یا Autoimmune  دیده  میشود از خصوصیات این آزمایش این است که قبل از بروز علائم بیماری بطور واضح دیده میشود و مثبت میگردد . بنابر این تست خوبی در این گونه موارد است    Systemic Lupus Erythematicدر 95%تا 99% موارد سیستمیک لوپوس اریتماتو مثبت میشود .                                                                                                   از مواردی که این آزمایش مثبت می شود میتوان از آرتریت نام برد . در راش ؛ در ترومبوسیتوپنی یا کمبود پلاکت خون thrombocytopenia ؛ در لوپوس دارویی Drug induced lupus که آنتی بادی بر علیه هیستون histon  (پروتئین هسته قابل حل در آب است که سر شار از تیروزین tyrosine و آرژینین Arginine  است ) ایجاد شود مثبت می شود البته نکته قابل توجه در این مورد این است که در این مورد آزمایش Anti histonهم  مثبت میگردد                                          
   نکته قابل توجه در آزمایش ANA این است که یک آزمایش ANA منفی بیماری SLE  را غیر محتمل نمیسازد و این به خاطر طبیعت نوسانی در بروز بیماریهای خود ایمنی است . در اینگونه موارد که شک به این بیماریها قوی است شاید لازم باشد آزمایش   ANAدر آینده دوباره کنترل گردد .                                                                                              
 به هر صورت با توجه به بیشتر موارد ، در صورت وجود یک آزمایش ANA منفی لزوم انجام تستهای بیشتر مشکوک است .                                                                                                 
به طور خلاصه آزمایش ANA در بیماریهای زیر مثبت میشود :
1-      SLE active   در 99% موارد
2-      SLE inactive در 95% موارد
3-      Drug induced SLE در 99% موارد
4-       بیماریهای Mixed connective tissue  در 99% موارد
5-      Scleroderma در 95%
6-      در سندروم شوگرن در 75% موارد
7-      در آرتریت روماتوئید Rheumatoid Arthritis  در 50% موارد
8-      هپاتیت مزمن اتوایمیون Autoimmune chronic hepatitis در 40% موارد
9-       زنان سالم 4% تا 5%موارد
10- در بیماری ری نود Raynaud"s disease
   تقریبا در 5% افراد طبیعی آزمایش ANAمثبت است که این درصد با افزایش سن افزایش می یابد بطوریکه در سن 70 سالگی به 20% میرسد .در بیماریهای Systemic connective tissue عیار آزمایش ANA بیش از 160/1است .اما در هر صورت ربطی به فعالیت بیماری و حتی به پیش آگهی بیماری ندارد.                                                                                           
    در هر صورت تقریبا 5%بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدRheumatoid arthritis  دارای ANA مثبت اما تست RF  منفی دارند که در این موارد آزمایش Anti CCP توصیه میگردد که حساسیت بیشتری نسبت به آزمایش RF دارد.  این آزمایش ( Anti CCP ) در 50% تا 60% درابتدای بیماری آرتریت روماتوئیدRheumatoid arthritis  (سه تا شش ماه پس از بروز علایم ) مثبت میشود .در یک آزمایش Anti CCP  مثبت بدون وجود علائم R.A. در 95% موارد در آینده علائم بیماری RA آرتریت روماتوئید را پیدا میکنند.     آزمایش ANA DH A.N.A                                                                                            
با مصرف این داروها آزمایش ANA مثبت میشود
1-      Chlorpromazine
2-      Lithium carbonate
3-      Practolol
4-      Sulfonamides
5-      Griseofulvin
6-      Captopril
7-      Propilthiouracil
این داروها علایم شبیه لوپوس ایجاد می کند
1-      Procacainamide
2-      Hydralazine
3-      Penicillamine
4-      Isoniazoide
5-      Sulffasalazine
6-      Quinidine
7-      Phenytoin
/ 0 نظر / 11 بازدید