آموزش های مجازی اعتباربخشی 15

آموزش های مجازی اعتباربخشی

♦️ محور مراقبت و درمان-زیر محور مراقبت های عمومی و بالینی-پیام شماره 15

کلید واژه: مراقبت پرستاری به شیوه موردی - Case Method

نکته ها
سر پرستار/ مسوول شیفت موظف است بر حسب وضعیت بیماران و سطح مراقبت مورد نیاز آنها، تخصص و تجربه پرستاران و با رعایت اصل عدالت، بیماران را بین پرستاران حاضر در هر نوبت کاری تقسیم و برای هر بیمار پرستار مسوول مشخصی تعیین نماید که در تعیین پرستار مسوول هر بیمار بایستی حتی الامکان از پرستار هم جنس استفاده شود.
در مراکزی که به دلیل کمبود پرستار، همکاران با مدرک بهیاری در ارائه خدمات پرستاری همکاری می نمایند، سر پرستار/ مسوول شیفت می تواند مسوولیت مراقبت از یک یا چند بیمار را بر اساس سطح تخصص مورد نیاز و در حیطه شرح وظایف مصوب به بهیاران واگذار نماید.بدیهی است ارائه مراقبتهای پرستاری خارج از شرح وظایف مصوب بهیاران، به عهده پرستار دیگری به انتخاب مسوول شیفت خواهد بود. در این صورت هر فرد مسوول ثبت فعالیتهای انجام شده توسط خود می باشد.
توزیع بیماران بایستی به نحوی صورت پذیرد که غیر از سرپرستار/مسئول شیفت سایر نیروهای پرستاری به میزان یکسان در مراقبت از بیماران مشارکت داشته باشند (توزیع متوازن)
از تعریف پست های غیر رسمی مانند استف خودداری شود. در صورتی که به هر دلیل در بخشی نیرویی تحت عنوان استف حضور داشته باشد نبایستی در محاسبه فرمول ها و شاخص های مرتبط با نسبت تعداد پرستار به بیمار، ایشان به عنوان کادر پرستاری در نظر گرفته شوند.

/ 0 نظر / 112 بازدید