فیلم های آموزشی پزشکی - پرستاری

فیلم های آموزشی پزشکی-پرستاری

بازدید کننده محترم:فیلم ها به زبان اصلی می باشد

 

1- کاتتریزاسیون ورید مرکزی  

   Central Venous Catheterization

2- انتوباسیون از راه دهان

Orotracheal Intubation

 3-پونکسیون لومبر   LP

 Lumbar Puncture

4-انتوباسیون از راه بینی

 Nasogastric Intubation

5-پالس اکسی متری

Pulse Oximetry

 6-بهداشت دست

Hand Hygiene

 7-اندازه گیری گازهای خون شریانی  ABG

Arterial Puncture for Blood Gas Analysis

 8- اندازه گیری فشار خون   C.BP

 Blood-Pressure Measurement

9-  کاتتریزاسیون ورید مرکزی - از طریق ورید سابکلاوین

Central Venous Catheterization — Subclavian Vein

10- پریکاردیو سنتز

Emergency Pericardiocentesis

11- تعبیه کاتتر وریدی محیطی با اولتراسوند

Ultrasound-Guided Peripheral IV Placement

 12-کاپنوگرافی

Monitoring Ventilation with Capnography

13-انتوباسیون فیبروتیک

Fiberoptic Intubation

14-اتوسکوپی و برداشتن سرومن گوش

Diagnosing Otitis Media — Otoscopy and Cerumen Removal

 15- بررسی کلینیکی زانو

Clinical Evaluation of the Knee

16- بیوپسی و آسپیراسیون مغز استخوان

Bone Marrow Aspiration and Biopsy

17- تکنیک های اصلی اتل بندی

Basic Splinting Techniques

 18-رگ گیری سیاهرگ های محیطی-آنژیوکت زدن

Peripheral Intravenous Cannulation

19-معیار بیماری شریان محیطی ankle-brachial

Ankle–Brachial Index for Assessment of Peripheral Arterial Disease

20-کاتتریزاسیون عروق ناف

Umbilical Vascular Catheterization

21- معاینه گلو و حنجره

Examination of the Larynx and Pharynx

22- برش و تخلیه آبسه

Abscess Incision and Drainage

23-جاگذاری چست تیوب

Chest-Tube Insertion

24- پاراسنتز

Paracentesis

25- توراسنتز

Thoracentesis

26- کشیدن مایع زانو

Arthrocentesis of the Knee

 27-گذاشتن سوند ادراری در مردان

Male Urethral Catheterization

28- ختنه نوزادان

Neonatal Circumcision

29- تمپانو سنتز

Tympanocentesis in Children with Acute Otitis Media

30- گذاشتن کاتتر وریدی فمورال

Placement of a Femoral Venous Catheter

31- کریکو تیروئیدوتومی

Cricothyroidotomy

32- ونتیلاسیون فشار مثبت با ماسک صورت و بگ والو

Positive-Pressure Ventilation with a Face Mask and a Bag-Valve Device

33- معاینه لگن

Pelvic Examination

34-جاگذاری کاتتر شریانی

Placement of an Arterial Line

35- چرخه ندگی ویروس هپاتیت ب

 life_cycle_of_hepatit_b

36-آسپیراسیون پنوموتوراکس اولیه با سوزن

Needle Aspiration of Primary Spontaneous Pneumothorax

37-گذاشتن کاتتر داخل استخوانی در کودکان

Intraosseous Catheter Placement in Children

منتظر فیلم های آموزشی بعدی باشید.

/ 1 نظر / 56 بازدید