پرستاران بخش داخلی دوقایم مشهد

شامل:گوارش.کلیه.کبد.غدد - رییس بخش: آقای دکتراشراقی-سرپرستار:خانم ممدوحی-استاف نرس خانم گری نسب

ازمایشات مهم- آنکا پی P.ANCA

آنکا پی P.ANCA P.ANCA نام آزمایش:                                                              ANCA    نام فارسی تست:  آنتی‏بادی سیتوپلاسمیک ضدنوتروفیل مترادفات: سیتوپلاسمیک (C-ANCA)، پرنوکلئار (P-ANCA)، میلوپراکسیداز، پروتئینازـ 3 توضیح راجع به تست: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 116 بازدید

ازمایشات مهم- آنکا ANCA

آنکا ANCA ANCA نام آزمایش:                                                              ANCA    نام فارسی تست:  آنتی‏بادی سیتوپلاسمیک ضدنوتروفیل مترادفات: سیتوپلاسمیک (C-ANCA)، پرنوکلئار (P-ANCA)، میلوپراکسیداز، پروتئینازـ 3 توضیح راجع به تست: ANCAS ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

ازمایشات مهم- آگلوتیناسیون CRP (quantitative)

آگلوتیناسیون CRP (quantitative) CRP (quantitative) نام آزمایش:                              (  quantitative ) CRP  نام انگلیسی تست:                C-reactive protein اساس آزمایش:ذرات لاتکس حساس شده با آنتی CRP در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 413 بازدید

ازمایشات مهم-ا نتی بادی علیه ماهیچه های صاف ASMA

نتی بادی علیه ماهیچه های صاف ASMA ASMA نام آزمایش SMAآنتی بادی علیه ماهیچه های صاف نام انگلیسی تست Smooth Muscle Antibody  مخفف انگلیسی تست SMA  نام فارسی تست آنتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 120 بازدید

ازمایشات مهم- آنتی میتوکندریال آنتی بادی AMA

آنتی میتوکندریال آنتی بادی AMA AMA نام آزمایش  (AMA  )آنتی میتوکندریال آنتی بادی نام انگلیسی تست Antimitochondrial Antibody and Antimitochondrial M2 Antibody  مخفف انگلیسی تست AMA  نام فارسی تست آنتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

ازمایشات مهم- توبرکولین PPD

توبرکولین PPD Tuberculin Skin Test (72 hr ) نام آزمایش:                                                                         PPD نام انگلیسی تست:        Purified Protein Dderivative نام فارسی تست:                                         توبرکولین   توضیح راجع به تست: این تست برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

ازمایشات مهم-مونو تست Mono Test

مونو تست Mono Test Mono test نام آزمایش:                                                      Mono   test   نام انگلیسی تست:                                    Mono   test   مترادف:   تیترآنتی‏بادی هتروفیل Heterophile antibody titer     توضیح راجع به تست:     تب، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 271 بازدید

ازمایشات مهم - کومبزغیرمستقیم Ind Coombs

کومبزغیرمستقیم Ind Coombs Indirect Coombs Test نام آزمایش:                                  Indir    coombs  نام انگلیسی تست:                 Indirect    coombs نام فارسی تست:                    کومبز غیر مستقیم توضیح راجع به تست: از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
15 پست
شهریور 94
62 پست
مرداد 94
64 پست
تیر 94
29 پست
خرداد 94
83 پست
بهمن 93
65 پست
دی 93
42 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
9 پست
خرداد 93
8 پست
بهمن 92
30 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
138 پست
مرداد 92
154 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
57 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
25 پست
آذر 91
54 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست