پرستاران بخش داخلی دوقایم مشهد

شامل:گوارش.کلیه.کبد.غدد - رییس بخش: آقای دکتراشراقی-سرپرستار:خانم ممدوحی-استاف نرس خانم گری نسب

ازمایشات مهم- تست زردی D Bili

تست زردی D Bili Direct Bilirubin نام آزمایش:                                                          BiliD. نام انگلیسی تست:                                           Direct Bilirubin   توضیح راجع به تست:  از بیلی‌روبین جهت پایش بیماری‌های کبدی، مجاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 598 بازدید

ازمایشات مهم- آلبومین Albumin

آلبومین Albumin Albumin نام آزمایش:                                                                                                                         Albumin                       نام انگلیسی تست:                                                               Albumin, Serum                                                     توضیح راجع به تست:  آلبومین فراوان‌ترین پروتئین پلاسما و تشکیل‌دهنده 65-55% پروتئین توتال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

ازمایشات مهم - پروتئین کل T. Protein

روتئین کل T. Protein Total. Protein نام آزمایش:                                                                         T. protein نام انگلیسی تست:                                                              total protein توضیح راجع به تست: برای اندازه گیری پروتئین تام سرم از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

ازمایشات مهم - اهن غیر اشباع

آهن غیر اشباع UIBC U.I.B.C نام آزمایش:                           UIBC نام فارسی تست:  آهن غیر اشباع توضیح راجع به تست: آهن از طریق اتصال به ترانسفرین (Transferrin) به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

ازمایشات مهم - پتاسیم

پتاسیم K Potassium * نام آزمایش:  Potassium *نام‌های دیگر آزمایش:  K * آزمایش‌های مرتبط:  Na * چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟ جهت بررسی تعادل الکترولیت‌ها، در حضور علائمی‌چون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

ازمایشات مهم - سدیم Na

سدیم Na Sodium * نام آزمایش: Sodium * نام‌های دیگر آزمایش: Na * آزمایش‌های مرتبط:  Potassium * چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟ برای بررسی تعادل الکترولیت‌های بدن، عملکرد کلیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
15 پست
شهریور 94
62 پست
مرداد 94
64 پست
تیر 94
29 پست
خرداد 94
83 پست
بهمن 93
65 پست
دی 93
42 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
9 پست
خرداد 93
8 پست
بهمن 92
30 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
138 پست
مرداد 92
154 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
57 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
25 پست
آذر 91
54 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست