پرستاران بخش داخلی دوقایم مشهد

شامل:گوارش.کلیه.کبد.غدد - رییس بخش: آقای دکتراشراقی-سرپرستار:خانم ممدوحی-استاف نرس خانم گری نسب

ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟

ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟ ۱ . ﻭﺍﺭﻓﺎﺭﯾﻦ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

ﺗﻔﺴﯿﺮ ABG ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ :

ﺗﻔﺴﯿﺮ ABG ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ :ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﻥ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﮐﺴﯿﮋﻧﺎﺳﯿﻮﻥ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

انتی دوت های ضروری

دارو←آنتی دوت آتروپین←فیزوستیگمینبنزودیازپین←فلومازنیلباربیتوراتها←شربت اپیکا و شارکولپتاسیم←انسولین، کلسیم، گلوکوناتدیگوکسین←پتاسیمسیانید←نیتریت سدیم، سولفات سدیمفیزوستیگمین←آتروپینمخدرها←نالوکسانمنیزیم←گلوکونات کلسیممتوکلرپرامید←بای پریدینوارفارین←ویتامین Kهپارین←سولفات پروتامینجنتامایسین←گلوکونات کلسیمپروکایین آمید←بی کربنات سدیماپی نفرین و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 272 بازدید
بهمن 96
1 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
15 پست
شهریور 94
62 پست
مرداد 94
64 پست
تیر 94
29 پست
خرداد 94
83 پست
بهمن 93
65 پست
دی 93
42 پست
آذر 93
26 پست
آبان 93
9 پست
خرداد 93
8 پست
بهمن 92
30 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
138 پست
مرداد 92
154 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
57 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
25 پست
آذر 91
54 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
8 پست