اصطلاحات پزشکی Medical Terms

اصطلاحات پزشکی Medical Terms

Anorexia  = کم اشتهایی

Brittle  = ترد وشکننده

Bruise  = ضربت دیدن ، کبود شدن

Bulge  = تحدب ، شکم دادن

CHF = Congestive Heart Failure  = نارسایی احتقانی قلبی

Congenital  = مادرزادی

Cartilaginous  = غضروفی

Clavicle  = ترقوه

Crutch  = عصای زیر بغل

Clubfoot  = کج پا

Congenital  = مادر زادی

Contracture  =ا نقباض

Curvature  = انحنا

Cranial  = جمجمه ای

Dwarfism  = کوتولگی

Dentin  = عاج دندان

Fetus  = جنین

Femur  = استخوان ران

Flex  = خم کردن

Gap  = شکاف ، درز

Humerus  = استخوان بازو

Ischial  = استخوان نشیمنگاهی

Inflame  = ملتهب کردن

Incontinence  = بی اختیاری

Jaw  = فک

Kyphosis  = قوز

Leukocytosis  = افزایش تعداد گلبول هاى سفید خون

Lordosis  = انحنای زیاد ستون فقرات بطرف جلو

Luxation  = در رفتگی مفصل استخوان

Myeloma  = تومور بدخیم سلول هاى مغز استخوان

Malleolus  = استخوان غوزک

Neonate  = نوزاد

Ossification  = استخوانی شدن

Osteophytes  = برآمدگی استخوانی

Orthopedics supplies  = وسایل شکسته بندی

Pyrexia  = تب

Prone  = درازکش ، دمر

Palliative  = مسکن موقتی

Paresis  = فلج ناقص

Slough  = پوسته پوسته شدگی

Septum  = استخوان میانی بینی

Scapula  = استخوان کتف

Sacroiliac  = خاصره ای خاجی

Skull  = جمجمه

Scallop  = حلزونهای دو کپه ای

Sclera  = چشم صلبیه یا سفیده سخت

Suture  = بخیه

Senile  = مرد سالخورده ، پیر

Sedentary  = نشسته ، بی حرکت

Traction  = کشش ، انقباض

Trunk  = بالا تنه

Tuft  = ته ریش

Umbilical  = نافی

Vertebrae  C1-7, T1-12, L1-5, Sacrum 5fused, Coccyx 4fused  = استخوانهای مهره  

Zygoma  = استخوان گونه

/ 0 نظر / 44 بازدید