ازمایشات مهم- سرم Serum IgM

سرم IgM Serum IgM Serum IgM

 

 

افزایش IgM : موارد افزایش یافته این آنتی بادی میتواند مطرح کننده ماکروگلوبولنمی والدنشتروم ( بدخیمی سلولهای   در جهت تولید این آنتی بادی ) و یا بیماریهایی مانند آرتریت روماتوئید، هپاتیت مزمن و مونونوکلئوز باشد.


کاهش IgM : کاهش این آنتی بادی در ایدز، مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند استروئیدها و یا برخی از لوسمی ها دیده میشود

/ 0 نظر / 42 بازدید