انتی دوت های ضروری

دارو←آنتی دوت


آتروپین←فیزوستیگمین
بنزودیازپین←فلومازنیل
باربیتوراتها←شربت اپیکا و شارکول
پتاسیم←انسولین، کلسیم، گلوکونات
دیگوکسین←پتاسیم
سیانید←نیتریت سدیم، سولفات سدیم
فیزوستیگمین←آتروپین
مخدرها←نالوکسان
منیزیم←گلوکونات کلسیم
متوکلرپرامید←بای پریدین
وارفارین←ویتامین K
هپارین←سولفات پروتامین
جنتامایسین←گلوکونات کلسیم
پروکایین آمید←بی کربنات سدیم
اپی نفرین و دوپامین←فنتولامین
دیازپام←فلومازنیل
دیجوکسین←زیلوکایین
مونوکسید کربن←اکسیژن
دکستروز 50%←انسولین
سیانید←تیوسولفات سدیم
مسمومیت با هالوتان←دانترولن
آهن←دفروکسامین
هیوسین←فیزوستیگمین
انسولین←گلوکز هیپرتونیک
ایندرال←گلوکاگون
بلوکرکننده کانال کلسیم←آتروپین و کلرید کلسیم
آنتی هیستامین ها، آنتی کولینرژیک، ضدافسردگی سه حلقه ای←فیزوستیگمین
کولینرژیک ها←آتروپین
فنوتیازین←دیفن هیدرامین
آرسنیک←پنی سیلامین
آسپرین←بیکربنات سدیم، ویتامینK
استامینوفن← N-استیل سیستءین
دیفنوکسیلات←نالوکسان

/ 0 نظر / 1469 بازدید