برنامه درمانگاههای بیمارستان قائم(عج)

برنامه درمانگاههای بیمارستان قائم(عج)داخلی

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

داخلی قلب

دکتر بیگدلو
دکتر موهبتی
دکتر علیزاده

دکتر احمدی
دکتر داستانی

دکتر موهبتی
دکتر داستانی 
دکتر مودی

دکتر احمدی
دکتر داستانی

دکتر موهبتی
دکتر مودی
دکتر اشراقی

 
دکتر اشراقی
 

داخلی اعصاب

دکتر بوستانی دکتر شعیبی دکتربوستانی دکتر شعیبی دکتربوستانی دکتر شعیبی

داخلی گوارش

دکتر احدی - دکتر احدی

دکتر حسینی

- -

داخلی ریه

دکتر اثنی عشری
دکتر بصیری
دکتر محمدزاده لاری

دکتر اثنی عشری
دکتر بصیری
دکتر اثنی عشری
دکتر محمدزاده لاری
 دکتراثنی عشری
دکتر بصیری

دکتر اثنی عشری
دکتر بصیری
دکتر محمدزاده لاری
 

دکتر بصیری

داخلی غدد

دکترافخمی دکتر بنکداران دکترافخمی دکتر بنکداران دکترافخمی دکتر بنکداران

داخلی کلیه

دکتر حامی

دکتر حکمت

دکتر حامی

 
دکتر حکمت

دکتر حامی

دکتر حکمت

عفونی

دکتر سروقد - دکتر سروقد -

دکتر سروقد

دکتر خلیقی خون دکتر شجاع رضوی

-

دکتر شجاع رضوی دکتر رحیمی دکتر شجاع رضوی

-

داخلی پوست

دکتر طاهری

-

دکتر کیافر

-

دکتر طاهری دکتر کیافر

روماتولوژی

دکتر صاحباری دکتر میرفیضی دکتر صاحباری دکتر هاشم زاده دکتر صاحباری -

روان پزشکی

- دکتر منطقی دکتر بهدانی دکتر منطقی دکتر فرید حسینی -

جراحی

جراحی عمومی

دکتر رجبی
خانم دکتر فتاحی

دکتر مداح
 

دکتر رجبی -

خانم دکتر فتاحی
دکتر رجبی

دکتر عبداللهی
دکتر مداح

جراحی اعصاب

دکتر ‌مشهدی‌نژاد
دکتر بهار وحدت

دکتر‌مشهدی‌نژاد دکترذبیحیان دکتر‌مشهدی‌نژاد

دکتر‌مشهدی‌نژاد
دکتر بهار وحدت

دکتر ذبیحیان

جراحی قلب

 دکتر متحدی
دکتر آذری

دکتر اصفهانی زاده
دکتر علیزاده

دکتر آذری
دکتر متحدی

دکتر اصفهانی زاده
دکتر علیزاده

دکتر آذری
دکتر متحدی

دکتر اصفهانی زاده
دکتر علیزاده

جراحی توراکس

-

دکتر باقری
دکتر فتاحی

دکتر فتاحی

دکتر باقری
دکتر فتاحی

- دکتر باقری

جراح عروق

دکتر راوری - دکتر راوری

دکتر کاظم زاده

- دکتر کاظم زاده

اورولوژی

دکتر زارع اصل
دکتر اسدپور
دکتر فیض زاده

دکتر زارع اصل
دکتر فیض زاده

دکتر اسدپور

دکتر زارع اصل
دکتر فیض زاده

دکتر اسدپور
دکتر فیض زاده

دکتر زارع اصل

/ 0 نظر / 208 بازدید