اسیدوز-الکالوز

  pH PaCO2 HCO3 Respiratory Acidosis       Acute < 7.35 > 45 Normal Partly Compensated < 7.35 > 45 > 26 Compensated Normal > 45 > 26 Respiratory Alkalosis       Acute > 7.45 < 35 Normal Partly Compensated > 7.45 < 35 < 22 Compensated Normal < 35 < 22 Metabolic Acidosis       Acute < 7.35 Normal < 22 Partly Compensated < 7.35 < 35 < 22 Compensated Normal < 35 < 22 Metabolic Alkalosis       Acute > 7.45 Normal > 26 Partly Compensated > 7.45 > 45 > 26 Compensated Normal > 45 > 26

Normal Arterial Blood Gas Values

pH 7.35-7.45 PaCO2 35-45 mm Hg PaO2  80-95 mm Hg HCO3  22-26 mEq/L O2 Saturation 95-99% BE 

/ 0 نظر / 23 بازدید