دستورالعمل شستشو و ضدعفونی بدپن (لگن)

دستورالعمل شستشو و ضدعفونی بدپن  (لگن)


برای جلوگیری از انتقال عفونت، پس از استفاده یا جابجایی بدپن )لگن( حتمابایستی دستها شسته شوند، حتی اگر ظرف مورد نظر ظاهراً تمیز باشد.
لگن ها بایستی در ماشین شستشوی لگن شستشو و ضد عفونی گردند ضدعفونی توسط حرارت بایستی با رسیدن به درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد و باقی ماندن در این درجه حرارت برای حداقل زمان ( یک دقیقه ) انجام پذیرد.
این سیکل بایستی به صورت منظم چک شده و از رسیدن به این درجه حرارت اطمینان حاصل گردد.
درصورت خرابی یا عدم وجود دستگاه شستشو در بخش ، بصورت جایگزین می توان از محلول هیپوکلریت سدیم ( آب ژاول ) 1% استفاده نمود.
نحوه شستشو:

ابتدا بدپن را با آب ساده شسته سپس بمدت ده دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم 1% (آب ژاول 1% ) قرار داده و دوباره با آب شستشو گردد.

/ 0 نظر / 43 بازدید