ترمینولوژی terminology

شاید جالب باشه که نام برخی بیماریها رو بدونیم،خیلی وقتها به دلیل دور بودن از کتاب و مطالعه terminology بیماریها یادمون میره
(علی نوبخت)
 
١)هاری:Rabies
٢)برفک دهان:Thrush
٣)وبا:cholera
۴)خروسک: laryngotracheobronchitis or croup
۵)آبله:small pox
۶)زونا:shingles or zoster
٧)آبله مرغان:chiken pox or varicella
٨)سیاه زخم:Anthrax
٩)طاعون:plague
١٠)اوریون:Mumps
١١)میخچه:corn
١٢)بادسرخ:erysipelas
١٣)مخملک:scarlet fever
١۴)جذام:Hansen
١۵)تب مالت:Brocellose
١۶)سرخک:rubeolla or measles
١٧)سرخجه:rubella
١٨)سالک:leshmaniosis
١٩)کزاز:tetanus
٢٠)زگیل:wart
٢١)بیماری ششم:roseola infantum دکترپرورش
٢٢)بیماری پنجم:erythema infectiosum
٢٣)گال:sarcops scabies
٢۴)شپش:pediculosis
٢۵)سل:tuberculosis
٢۶)لشمانیوز احشایی:kala azar
٢٧)سل ستون مهره:potts disease
٢٨)اپی کوندیلیت لترال:tennis elbow
٢٩)اپی کوندیلیت مدیال:golf elbow
٣٠)آرتریت تموپورال:Gaint cell Arteritis
٣١)آرتریت تاکایاسو:Pulseless disease
٣٢)زرد زخم:impetigo دکتر کیوان
٣٣)کرمک:oxyuriasis اکسیور. دکتر بهنام
٣۴)حصبه:Typhoid دکتر آتنا
٣۵)نقرس:Gout
٣۶)کهیر:Wheal or urticaria
٣٧)راشتیسم:Ricketsia
٣٨)آب مروارید:cataract
٣٩)آب سیاه:gloucoma دکتر صمدی
۴٠)سیاه سرفه:pertusis دکتر doctor
اگه دوستان کمک کنن به این لیست اضافه کننم که بتونیم مطلب جالبی و داشته باشیم،

/ 0 نظر / 83 بازدید