آموزش های مجازی اعتباربخشی16

 آموزش های مجازی اعتباربخشی

♦️ محور مراقبت و درمان-زیر محور مراقبت های عمومی و بالینی-پیام شماره 16
کلید واژه: تابلوی مشخصات بیمار
در تابلوی بالای سر تخت بیمار به دو دلیل نام و نام خانوادگی بیمار نوشته نمی شود:
1- با توجه به این مهم که شناسایی بیمار حتما باید به روش فعال صورت پذیرد (سئوال کردن از بیمار/تطبیق مشخصات با دستبند شناسایی) لذا استفاده از تابلوی بالای سر بیمار جز به مخاطره افکندن ایمنی بیمار نتیجه ای نخواهد داشت.
2- به منظور حفظ حفظ اصل محرمانه بودن اطلاعات مربوط به بیمار، ثبت نام و نام خانوادگی بیمار و تشخیص بیماری نباید در تابلوی بالای سر بیمار انجام پذیرد.
3- در استانداردهای خارجی به این نکته اشاره شده که اگر بیمار دوست دارد با اسم خاصی مخاطب قرار گیرد این اسم خاص (Nickname) را می توان در تابلوی بالای سر بیمار نوشت.
4- ثبت نام و نام خانوادگی بیمار بر روی برگ علایم حیاتی/جذب و دفع و الصاق به چارت کنار تخت بیمار منعی ندارد اما باید از یک برگه که می تواند حاوی مشخصات بیمارستان باشد باید به عنوان صفحه اول/کاور استفاده شود.
5- ثبت نام و نام خانوادگی بیمار بر روی چارت فلزی حاوی اوراق پرونده بیمار منعی ندارد.
6- نوشتن نام بیماران به همراه نام پزشک معالج بر روی یک تابلو که به منظور تسهیل ویزیت بیماران صورت می پذیرد و قرار دادن آن در منطقه ای که فقط کارکنان به آن دسترسی دارند مانند اتاق کار، منعی ندارد ولی این تابلو نباید در مکان های عمومی مانند راهرو بخش نصب شود.
7- در تابلو مشخصات بالای سر بیمار نام پزشک و پرستار مربوطه نوشته می شود.
8- نام پرستار در هر شیفت باید به روز آوری گردد.


/ 0 نظر / 51 بازدید